PSZOK

2020-01-07

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEŚCIE DARŁOWO

Obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
 
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Darłowo prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie, zwanym dalej PSZOK
 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Lokalizacja PSZOK: ul. Fryderyka Chopina 61, 76-150 Darłowo.
 3. Przeznaczenie PSZOK: przyjęcie i zagospodarowanie odpadów mających charakter komunalnych pochodzących wyłącznie z terenu Miasta Darłowo
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie
  z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Godziny otwarcia: 8.00-16.00 we wtorki i soboty.

 

 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi limitami na odpady wielkogabarytowe i meble, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
 3. PSZOK przyjmuje odpadyjedynie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie z terenu Miasta Darłowo, po okazaniu dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania.
  W przypadku dostarczenia większej ilości odpadów niż wyznaczony limit, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia odpadów przez PSZOK według obowiązujących cenników przyjęcia Spółki. W sytuacji, gdy do PSZOK dostarczane są odpady komunalne przez osobę nie będącą właścicielem danej nieruchomości, osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny zawierać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 7. Osoba dostarczająca odpady wykazujące właściwości niebezpieczne do PSZOK, zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszcza je w odpowiednim pojemniku pracownikowi PSZOK. Inne niż niebezpieczne odpady osoba dostarczająca zobowiązana jest umieścić
  w odpowiednim (wskazanym przez pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku/kontenerze/wiacie).
 8. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon samochodów osobowych.
 10. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez pracownika braku możliwości wiarygodnej identyfikacji odpadów (np. brak etykiet), stwierdzenia uszkodzonych, przeciekających opakowań, odmowy wypełnienia formularza oświadczenia i podania danych, nie okazania wymaganych dokumentów.
  W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
 11. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały
  w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie np.:
 12. ilość dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 13.  ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 14. rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi, a w szczególności dotyczących: miejsca złożenia odpadów, zachowania wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia oraz stosowania się do sposobu poruszania się po PSZOK.
 2. Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie.
 3. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie pod numerem telefonu:
  (94) 314-26-11.
 4. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana jest do zapoznania się oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Dostarczający odpady do PSZOK na podst. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres: adres nieruchomości) przez administratora danych, których jest Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów
  i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 6. Niniejszy Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Darłowo obowiązuje od 01.01.2020 r.


 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
PSZOK
ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK
 

Rodzaj Nazwa przyjmujemy nie przyjmujemy
na PSZOK
papier i tektura opakowania z papieru i tektury kartony, papiery, torebki papierowe itp. gazety, czasopisma, foldery, książki, zeszyty bez plastikowych okładek, papier szkolny, biurowy itp., papier zatłuszczony, zużyte chusteczki
i ręczniki papierowe, pieluchy jednorazowe
tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych opróżnione butelki typu PET i po chemii gospodarczej, kubeczki po lodach, margarynach, jogurtach, opakowania powlekane folią itp., plastikowe zakrętki, miski, wanienki, wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe itp. , folia poprodukcyjna
i z gospodarstw rolnych, wenflony, strzykawki i innych art. medyczne, opakowania z zawartością itp., wiaderka z zawartością, doniczki z zawartością ziemi, zderzaki, kołpaki, plastiki samochodowe itp.,
opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe kartoniki po sokach, mleku, zupach itp. opakowania wielomateriałowe z zawartością itp.
szkło opakowania ze szkła słoiki, butelki (wstępnie oczyszczone bez zawartości i nakrętek) szkło żaroodporne, ceramika, znicze z zawartością wosku, reflektory itp., szyby okienne, drzwiowe itp., szyby zbrojone, szyby klejone np. samochodowe, laminowane itp.
drewno opakowania z drewna    
oleje i tłuszcze jadalne oleje i tłuszcze jadalne    
       
przeterminowane leki leki przeterminowane przeterminowane leki odpady medyczne, strzykawki, wenflony, opatrunki,
chemikalia chemikalia puszki i pojemniki po farbach (bez zawartości, opróżnione), detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określających zawartość pojemnika pojemniki bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika, pojemniki z zawartością
zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych baterie i akumulatory baterie i akumulatory bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych,  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, monitory kineskopowe itp., komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp., sprzęt zdekompletowany
lampy fluorescencyjne i inne opady zawierające rtęć   świetlówki liniowe, żarówki termometry rtęciowe, ciśnieniomierze itp. lampy fluorescencyjne rtęć w postaci płynnej
urządzenia zawierające freony   lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp., sprzęt zdekompletowany
meble i inne odpady wielkogabarytowe odpady wielkogabarytowe tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,  
odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia gruz betonowy, płytki łazienkowe, krawężniki chodnikowe, płytki chodnikowe itp., cegły, dachówki, umywalki, wc kompakt, tynki; gruz betonowy zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp., gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.,
opady zielone, bioodpady odpady ulegające biodegradacji trawa, liście, gałęzie, kwiaty, itp. kości zwierząt, resztki obiadowe, oleje jadalne, płyty wiórowe i MDF, drewno impregnowane itp.
odpady kuchenne ulegające biodegradacji   obierki, surowe części warzyw i owoców (kapusty, kalafiora itp.)  
zużyte opony zużyte opony opony z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. opony z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,
metale opakowania z metali puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach, metale nie opakowaniowe np. blachy, rurki itp.  
       
tusze drukarskie i tonery tusze drukarskie i tonery tusze i tonery  
rozpuszczalniki, detergenty rozpuszczalniki, detergenty rozpuszczalniki, detergenty, rozpuszczalniki i detergenty bez oryginalnego opakowania lub etykiety
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi igły, strzykawki odpady medyczne

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
wytworzonych w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy
 
 
Dostarczający odpady:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko)
 
…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość)

 
……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu)

 
…………………………………………………………………….
(nr telefonu – nieobowiązkowo)

 
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że odpady powstały na nieruchomości
 
………..……………………………………………………, której jestem właścicielem.
                        (adres nieruchomości)
 
                                                            

rodzaj dostarczonych odpadów ilość / kg
   
   
   
   

 
 
Wskazana wyżej nieruchomość podlega systemowi gospodarowania odpadami na terenie Miasta Darłowo i w związku z tym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
 
Darłowo, ……………….., …………………………………………….…..
                         (data)                                   (czytelny podpis)
 
 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu
PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
wytworzonych w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy
 
Dostarczający odpady:
 
…………………………………………………………
(imię, nazwisko)
 
…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość)

 
……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu)

 
…………………………………………………………………….
(nr telefonu – nieobowiązkowo)

 
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że działam na zlecenie osoby
 
………..……………………………………………………………… będącej właścicielem
            (imię, nazwisko właściciela nieruchomości)
 
nieruchomości ……………….……………………………………………………..……… ,
             (adres nieruchomości: kod, miejscowość, ulica, nr domu, lokalu)
 
z której pochodzą odpady dostarczone do PSZOK w Mieście Darłowo.
 

rodzaj dostarczonych odpadów ilość / kg
   
   
   
   

 
Wskazana wyżej nieruchomość podlega systemowi gospodarowania odpadami na terenie Miasta Darłowo i w związku z tym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
Darłowo, ……………….., …………………………………………….…..
             ( data)                                     (czytelny podpis)
 

PSZOK
HDS_1 HDS_2 PET kontenery
Odwiedziny: 258 717  ,