Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

2015-11-15
W związku z podjęciem Uchwały nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r informuje się, iż od stycznia 2016 r. właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się w Darłowie są zobowiązani do złożenia do tutejszego Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Darłowo.


!!! WAŻNE !!!

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo z dniem 01.01.2016 zaprzestanie naliczania opłat za wywóz nieczystości stałch w ramach obowiązujących umów, które należy wypowiedzieć. Opłaty naliczane będą przez UM Darłowo w oparciu o złożoną deklarację.

(Brak wypowiedzenia nie będzie skutkował dalszemu naliczaniu opłat, ponieważ zostaną one wyłączone automatycznie dla wszystkich obsługiwanych przez nas kontrahentów.)


Dodatkowo od miesiąca stycznia 2016 r. zgodnie z Uchwałą nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. oraz Uchwałą nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r.systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Miasto Darłowo objęte będą domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w celu ustalenia opłaty ryczałtowej od nieruchomości.


Wzory deklaracji określajacych wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja dla - nieruchomości zamieszkałych


Deklaracja dla - nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych

Deklaracja dla - domków letniskowych i innych nieruchomości

ZDU- dodatkowy jednorazowy odbiór odpadów komunalnych


Linki do uchwał z dnia 28 października 2015 regulujące gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA NR XV/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.


UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


UCHWAŁA NR XV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.UCHWAŁA NR XV/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Darłowie.UCHWAŁA NR XV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.UCHWAŁA NR XV/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.UCHWAŁA NR XV/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Odwiedziny: 253 560  ,