Pszok

REGULAMIN KORZYSTANIA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIEŚCIE DARŁOWO

Obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
 
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Darłowo prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie, zwanym dalej PSZOK

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Lokalizacja PSZOK: ul. Fryderyka Chopina 61, 76-150 Darłowo.
 3. Przeznaczenie PSZOK: przyjęcie i zagospodarowanie odpadów mających charakter komunalnych pochodzących wyłącznie z terenu Miasta Darłowo
  od właścicieli nieruchomościna których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie
  Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Godziny otwarcia: 8.00-16.00 we wtorki i soboty.
 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi limitami na odpady wielkogabarytowe i meble, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
 3. PSZOK przyjmuje odpadyjedynie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie z terenu Miasta Darłowo, po okazaniu dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania.
  W przypadku dostarczenia większej ilości odpadów niż wyznaczony limit, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia odpadów przez PSZOK według obowiązujących cenników przyjęcia Spółki. W sytuacji, gdy do PSZOK dostarczane są odpady komunalne przez osobę nie będącą właścicielem danej nieruchomości, osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny zawierać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 7. Osoba dostarczająca odpady wykazujące właściwości niebezpieczne do PSZOK, zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszcza je w odpowiednim pojemniku pracownikowi PSZOK. Inne niż niebezpieczne odpady osoba dostarczająca zobowiązana jest umieścić
  w odpowiednim (wskazanym przez pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku/kontenerze/wiacie).
 8. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon samochodów osobowych.
 10. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez pracownika braku możliwości wiarygodnej identyfikacji odpadów (np. brak etykiet), stwierdzenia uszkodzonych, przeciekających opakowań, odmowy wypełnienia formularza oświadczenia i podania danych, nie okazania wymaganych dokumentów.
  W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
 11. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały
  w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie np.:
 12. ilość dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 13.  ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 14. rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi, a w szczególności dotyczących: miejsca złożenia odpadów, zachowania wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia oraz stosowania się do sposobu poruszania się po PSZOK.
 2. Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie.
 3. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie pod numerem telefonu:
  (94) 314-26-11.
 4. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana jest do zapoznania się oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Dostarczający odpady do PSZOK na podst. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres: adres nieruchomości) przez administratora danych, których jest Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów
  i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 6. Niniejszy Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Darłowo obowiązuje od 01.01.2020 r.